Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och Utbildning (27)

  • Arbetsintyg inför validering

   En värdering av kunskaper och färdigheter.

  • Beställning av lunch vid praktik

   Här kan du beställa lunch att hämta när du har praktik.

  • Busskort Gymnasieelev - ansökan

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om busskort för gymnasieelever.

  • Feriearbeteavtal

   Här fyller du i och signerar feriearbeteavtalet. Tänk på att innan du signerar måste du kontakta din handledare och bestämma ett möte där du visar upp ditt utdrag ur belastningsregistret samt får information om vilka tider du praktiserar och vilka uppgifter du kommer att ha.

  • Internetbaserade studier - ansökan

   På Campus Västra Skaraborg erbjuder vi såväl internetbaserade kurser på gymnasienivå som kurser som ges fysiskt på plats i vanliga klassrum. Här, via självservice, söker du internetbaserade studier i form av kurser på gymnasienivå som vi köper av ett privat utbildningsföretag. Det innebär att du har störst möjlighet att beviljas kurser som vi inte har i vårt eget utbud.
   Efter inlämnad ansökan om internetbaserade studier kan det ta upp till fyra veckor innan du får ett beslut, så sök i god tid.
   Välkommen med din ansökan!

  • Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

   Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

  • Kontrakt för lån av digital enhet, elevskåp och medier på De la Gardiegymnasiet

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna personlig dator, elevskåp och medier från bibliotek under den tid som hen är elev på De la Gardiegymnasiet.

  • Kontrakt för lån av surfplatta för elev grundskolan

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna en personlig dator eller surfplatta under den tid hen är elev på skolan.

  • Kursavbrott - Campus Västra Skaraborg

   I denna e-tjänst kan du anmäla kursavbrott för dig som studerar på Campus Västra Skaraborg.

    

  • Ledighet för elever på De la Gardiegymnasiet - ansökan

   Ledighet hänvisas i första hand till läsårets lovdagar. Närvaro är en viktig förutsättning för att eleven ska nå sina mål i utbildningen. Gymnasieförordningen 12 kap, 2§ (SFS2010:2039) säger: ”Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn”.

  • Ledighet grundskola/grundsärskola - ansökan - flyttad till Vklass fr om 1 aug 2022

   För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får

   beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet

   beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

  • Lovplats i fritidshem - ansökan

   Vill du ha skolbarnomsorg för ditt barn enbart under lovet? Du kan, i mån av plats, erbjudas plats i fritidshem. Ansök om lovplats i samband med att den ordinarie platsen sägs upp. Du ansöker sedan om lovplats inför varje lov senast en månad före önskad placering. Lovplatsen debiteras med 100kr per dag som du ansökt om, även om platsen inte utnyttjas. Avgiften för lovplats kan aldrig överstiga maxavgiften per månad.

  • Prövning i kurs

   Här anmäler du om prövning i en kurs. Gäller kursen Campus Västra Skaraborg hanterar vi även ärenden åt:  Götene, Vara, Essunga och Grästorp

  • Samtycke till publicering av bilder för elever på De la Gardiegymnasiet

   De la Gardiegymnasiet behöver ditt samtycke för att kunna använda film och fotografier på dig som tas i samband med skolans verksamhet. Film och fotografier kan komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte på tryckt material och i De la Gardiegymnasiet/Lidköpings kommuns digitala kanaler.

  • Skolval, grundskolan

   Ansökan om förskoleklass och grundskola i Lidköpings kommuns regi.
   Här kan du som vårdnadshavare göra en skolvalsansökan. Kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun.
   Du som gjort en ansökan och fått erbjudande om plats, kan tacka ja eller nej till platsen här.

  • Skuggning av program De la Gardiegymnasiet - anmälan

   Här kan du boka en plats för att lära känna ett program vid val av gymnasieprogram

  • Specialkost

   Vi erbjuder specialkost av medicinska skäl.

  • Studieintyg - beställning

   I denna e-tjänst kan du beställa studieintyg från Campus Västra Skaraborg.

  • Sökstuga Campus Västra Skaraborg - boka tid för hjälp med din ansökan

   Här kan du boka tid för hjälp med din ansökan till kurs/utbildning.

  • Viktig information om mitt barn

   För att snabbt kunna få kontakt med dig som förälder vid olycksfall eller annan akut situation ber vi dig snarast anmäla kontaktuppgifter där vi under skoltid kan nå dig eller annan till barnet närstående person. 

  • Vklass läroplattform

   Vklass är ett pedagogiskt IT-verktyg för barn, elever, medarbetare, skolledare och vårdnadshavare inom förskola och grundskola i Lidköpings kommun.

  Bidrag och Stipendier (24)

  • Bidrag för elitidrott - ansökan

   Bidraget för elitidrott från Lidköpings kommun syftar till att ge idrottsföreningar och/eller
   idrottsutövare ett stöd i att bedriva verksamhet på nationell elitnivå.

   Bidraget kan ges till medlemsföreningar i Riksidrottsförbundet RF som har ett lag eller medlem
   på högsta nationella seniornivå. Bidraget betalas ut för elitaktiva föreningsmedlemmar med ett
   maxbelopp per lag och per förening.

  • Bidrag för friluftslivsutveckling - ansökan

   Bidrag för friluftslivsutveckling kan sökas för särskilda satsningar i syfte att utveckla och förbättra
   friluftarbetet.
   För mer information, läs på kommunens hemsida.
   För att kunna söka detta bidrag måste föreningen vara godkänd som stödberättigad förening.
   Här ansöker du om att bli stödberättigad!

  • Bidrag för föreningsutveckling - ansökan

   Bidrag för utveckling kan sökas för särskilda satsningar i syfte att utveckla och förbättra föreningens arbete gällande exempelvis samverkan och nya målgrupper.

  • Bidrag för investeringsstöd - ansökan

   Här ansöker du som förening investeringsstöd

  • Bidrag för kulturarrangemang, produktioner och program - ansökan

   Bidraget kan sökas av föreningar som arrangerar publik kulturell verksamhet som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler. Bidragets storlek baseras på arrangemangets kostnader. Bidrag kan sökas löpande eller för ett år i taget.

  • Bidrag för lokalt kulturarv - ansökan

   Bidraget kan sökas av föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden. Bidraget gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

  • Bidrag för renoveringar - ansökan

   Föreningar kan söka stöd till nyanläggning eller underhållsarbete på fastigheter/anläggningar som ägs av föreningen.

  • Bidrag för samlingslokaler - ansökan

   Bidraget kan sökas av föreningar som äger en egen samlingslokal. En förening kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och att andra föreningar kan hyra lokalen till en skälig kostnad.

  • Bidrag lovaktivitet - ansökan

   Lovaktiviteter 

   Föreningar och studieförbund kan ansöka om bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6-15 år att kunna delta i kostnadsfria lovaktiviteter.
    

  • Bidrag lovaktivitet på aktivitetsytan Ågårdsområdet

   Lovaktiviteter 

   Föreningar och studieförbund kan ansöka om bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6-19 år att kunna delta i kostnadsfria lovaktiviteter.
    

  • Hållbarhetspriset - företagsnominering

   Här kan du nominera ett företag till pris för hållbar utveckling.

  • Kultur- och fritids- och föreningsnämndens prioriteringar - ansökan

   Ekonomiskt stöd ur Kultur- och fritid- och föreningsnämndens prioriteringar kan sökas av idéburna organisationer som skapar förutsättningar för och bidrar till utvecklingen av ett rikt kultur- och fritidsliv i Lidköpings kommun. Organisationens arbete ska riktas till medborgare och besökare i Lidköpings kommun, främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering och bidra till hållbar utveckling samt komplettera nämndens egen verksamhet.

  • Kultur- och fritidsstipendium - ansökan

   Kriterier för stipendium

   Det delas årligen ut följande stipendier:
   Fritids- och kulturstipendium på vardera 25 000 kronor.
   Fritids- och kulturstipendium för unga mellan 13-25 år på vardera 10 000 kronor.

    

  • Stipendie Axel Lennart Larsson - Ansökan

   Ansökan om stipendium ur Axel Lennart Larssons stipendie- och understödsform

  • Uppdragsersättning till föreningslivet

   Här kan du anmäla aktiviteter. Utgångspunkten är att gynna handel, caféer och restauranger.

   Aktiviteten måste äga rum under 2024.

  • Utvecklingsmedel, social hållbarhet - ansökan

   Det kommunala rådet Forum för social hållbarhet ska bland annat verka för att social hållbarhet genomförs på ett samordnat och effektivt sätt i kommunen, tillsammans med externa aktörer. Rådet har kommunala och regionala medel till sitt förfogande, totalt cirka 1,5 Mkr, för att genomföra hälsofrämjande arbete. I denna tjänst kan du ansökan om bidrag för utveckling inom psykisk hälsa och trygghetsfrämjande arbete.

  • Utvecklingsmedel, social hållbarhet - uppföljning

   Om man inte nyttjat alla pengarna som erhållits tidigare genom godkänd ansökan så måste dessa redovisas i denna e-tjänst och sedan återlämnas.

  • Vård och omsorg föreningsbidrag - ansökan

   Här kan du ansöka om föreningsbidrag inom Vård och omsorg.

  Bygga, bo och miljö (54)

  Fritid och föreningar (2)

  Företag, näringsliv och exploatering (2)

  Kommun och politik (10)

  • Anstånd för kunder/snabbare betalning leverantörer under Coronapandemin

   Här kan du som näringsidkare och förening under Coronapandemin ansöka om anstånd av fakturor med 60 dagar, alltså totalt 90 dagar. Detta gäller för fakturor utställda under tiden 1 april och till och med 31 augusti

  • Beställning av arkivhandlingar

   I denna e-tjänst beställer du handlingar ur kommunarkivets bestånd.

  • Ersättning för förlorad arbetsförtjänst - ansökan

   Ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

  • Sekretessförbindelse förtroendevalda i välfärdsnämnden och/eller överförmyndarnämnden

   Här förbinder du dig till att inte föra sekretessuppgifter vidare i ditt uppdrag som förtroendevald i välfärdsnämnden och/eller överförmyndarnämnden.

  Kommunala bolag (1)

  Kultur och fritid (28)

  • Artikelsök

   I denna e-tjänst kan du komma åt tjänsten Artikelsök.

  • Badhuset aktiviteter - Aquatabata anmälan

   Här kan du anmäla dig till aktiviteten Aquatabata i Varmvattenbassängen.

  • Badhuset aktiviteter - Babysim drop-in anmälan

   Här kan du anmäla dig till aktiviteten Babysim drop-in i Varmvattenbassängen.

  • Badhusets kurser - anmälan

   Här kan du anmäla ditt barn till:

   Babysim nybörjare (4-12 månader)
   Babysim Fortsättning (6-18 månader)

   Minisim steg 1 och steg 2 (barn födda 2020 och 2021)

   Våga vattenvana steg 1 och steg 2 (barn födda 2018 och 2019)

   Nybörjarsimskola (barn födda 2017 och äldre)

    

  • Badtemperatur

   Badtemperatur

  • Boka dator på biblioteket

   I denna e-tjänst kan du boka dator på biblioteket.

  • Boka en bibliotekarie

   Om du har frågor som tar lite längre tid, hjälp med t ex informationssökning eller databaser eller vill du ha personlig hjälp med t ex läsplattor, smarta telefoner eller datorer, så kan du boka en bibliotekarie.

    

  • Boka gymnastiksal för barnkalas

   Här kan du boka gymnastiksal för barnkalas.

  • Cineasterna - filmstreamingtjänst

   Cineasterna- filmstreamingtjänst. Logga in med ditt lånekortsnummer eller personnummer och pinkod.

  • Donera föremål Vänermuseets samlingar

   Vill du skänka något till Vänermuseets samlingar? Har du ett föremål eller ett fotografi du tycker kan berika museets samlingar är du välkommen att fylla i denna tjänst. Bifoga gärna en bild.
   Museet gör därefter en bedömning utifrån vår insamlingspolicy och återkopplar till dig.

  • Förslag på namn på gator och platser (Memorialbanken)

   Välkommen att lämna ditt förslag till memorialbanken.

  • Juniorlivräddare - anmälan

   Här kan du anmäla ditt barn till att bli juniorlivräddare där man lära man sig vattensäkerhet,
   kunskap om HLR och första hjälpen, och olika livräddningstekniker i bassäng och sjö.
   Bronskursen gäller för ungdomar mellan 10-11 år (barn födda 2011-2012)
   Silverkursen gäller för ungdomar mellan 12-13 år (barn födda 2009-2010)
   Guldkursen gäller för ungdomar mellan 14-15 år (barn födda 2007-2008)

  • Låna e-böcker

   Välkommen till Bibliotek Västra Skaraborg. Här kan du som har lånekort i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara låna, läsa och lyssna på e-böcker.

  • Nationaldagens medborgarskapsceremoni - anmälan

   Här anmäler du dig till Nationaldagens medborgarskapsceremoni den 6 juni.

  • Pressreader (tidnings- och tidskriftläsning)

   Välj länken ”Databaser hemifrån”. Du loggar in med ditt lånekortsnummer eller personnummer och pinkod (precis som till bibliotekskatalogen)

  • Samtycke sociala medier Kultur & Fritid

   Här kan du anmäla ditt eller ditt barns samtycke.

  • Sommarsimskola/Märkestagning - anmälan

   Simskola med märkestagning för barn födda 2008 till och med 2017

  • Stipendier - sök

   Global Grant (”Sök bland stipendier”) 

  • Tillfälligt föreningsstöd för ökade elkostnader - ansökan

   Här kan du som förening ansöka om tillfälligt föreningsstöd för ökade elkostnader. Stödet kan sökas månadsvis eller för hela perioden.

  • Utställning i konsthallen - ansökan

   Är du intresserad av att ställa ut i Lidköpings konsthall? Ansök i denna e-tjänst!

  • Utställning Subsurface - utvärdering

   Här får du möjlighet att utvärdera ditt deltagande i Subsurface.

  • Vänermuseet - Hållplats Vänern

   Hållplats Vänern är Vänermuseets mobila utställning och pedagogiska station. Du kan antingen boka Hållplats Vänern för att håva småkryp eller lära om invasiva arter tillsammans med museets miljöpedagog eller biolog. Skolor, föreningar och andra organisationer är välkomna att boka in lärorika och lekfulla utomhuspass. Det är också möjligt att flera skolor eller föreningar bokar tillsammans!

  Omsorg och stöd (15)

  • Bokningsförfrågan borgerlig vigsel

   Vigsel sker torsdagar och fredagar klockan 14:00-16:00 samt lördagar mellan klockan 12:00-14:00. Helger, helgdagsaftnar, långhelger, röda dagar är inte bokningsbara.
   Vigslarna sker vanligtvis i Lidbeckska huset, Gamla Stadens Torg 2. 

  • Bostadsanpassning - ansökan

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen.

  • Bostadsanpassning - fullmakt

   Om du saknar förmåga att själv driva ditt ärende och behöver hjälp av kommunens handläggare att beställa och betala de åtgärder som du beviljas bostadsanpassningsbidrag för måste du fylla i denna digitala tjänst.

    

  • Bostadsanpassning - medgivande

   Medgivande för bostadsanpassningsbidrag.

  • Färdtjänst - ansökan

   Här kan du ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller annan person.

  • Föräldra-/Faderskapsbekräftelse

   Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

  • Rapportera din tid som kontaktperson

   I denna e-tjänst kan du rapportera utförd tid som kontaktperson.

  • Utlåtande till ansökan om färdtjänst

   Denna e-tjänst används av läkare för att styrka funktionsnedsättning hos sökande av färdtjänst.

  • Volontärinsatser vid Flyktingmottagandet från Ukraina - Intresseanmälan

   Många hör av sig om att bistå med hjälp med anledning av det pågående kriget i Ukraina.
   Fyll i uppgifterna så kontaktar vi er vid behov. 

  Räddningstjänsten Västra Skaraborg (8)

  • RVS Egensotning - ansökan

   Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga.

  • RVS Explosiv vara, tillstånd - ansökan

   Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga.

  Synpunkter och medborgaridé (5)

  Tillstånd, regler och tillsyn (4)

  Trafik och Gator (4)

  Överförmyndare och god man (20)