Socialt arbete, föreningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Föreningen ska ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten samt ha ett ideellt syfte.
  • Föreningen ska ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Lidköpings kommun. Till föreningar med verksamhet i annan kommun eller organiserade i större distrikt, kan bidrag utgå efter särskild prövning.
  • Föreningen ska bedriva en verksamhet som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
  • Föreningen ska aktivt verka för att all verksamhet är drogfri.
  • Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
  • Föreningen ska ha registrerat bank- eller plusgiro.
  • Föreningens verksamhet ska kontrolleras av två, av medlemmarna, valda revisorer.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa