Rapportering kommunala bolag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Av bolagspolicyn framgår att varje hel- och delägt kommunalt bolag ska lämna en bolagsstyrningsrapport till kommunstyrelsen.

Bolagsstyrningsrapporten ska bidra till en aktiv kommunikation mellan kommunstyrelsen och de av kommunen hel- och delägda bolagen och därmed ge förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv styrning av dem. I bolagsstyrningsrapporten ska bolagen även redovisa uppgifter till stöd för kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt redovisa sitt arbete för intern styrning och kontroll.

Bolagsstyrningsrapporten ska godkännas av respektive dotterbolags styrelse, innan den överlämnas till kommunstyrelsen.

Bolagsstyrningsrapporten kan också användas som en del av lekmannarevisorernas underlag i deras löpande granskning av bolaget.

Så här ser rapporten ut i sin helhet, inklusive frågor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa