Ledighet för elever på De la Gardiegymnasiet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledighet 

Ledighet hänvisas i första hand till läsårets lovdagar. Närvaro är en viktig förutsättning för att eleven ska nå sina mål i utbildningen. Gymnasieförordningen 12 kap, 2§ (SFS2010:2039) säger: ”Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn”.
Ledighet beviljas inte i samband med nationella prov.

 
Vad gäller vid ledighet?

Utifrån Gymnasieförordningen 12 kap, 2§ (SFS2010:2039) är vi mycket restriktiva med att bevilja ledigheter. En individuell bedömning ligger alltid till grund för beslut om ledighet. 
 
Ansökan om ledighet görs senast 2 veckor innan ansökt ledighet. Endast om synnerliga skäl föreligger kan rektor bevilja längre ledighet.

 
Om eleven inte får ledigt

Ogiltig frånvaro leder till att skolan rapporterar till CSN enligt regler för studiebidrag. 
  
Om ni har några frågor, vänligen kontakta elevens mentor. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa