Återvinning av avfall för anläggningsändamål - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bedömning av anmälan enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Tillsynsmyndigheten gör en bedömning utifrån avfallets föroreningsgrad, den berörda platsens känslighet och skyddsvärde. Anmälans omfattning och detaljeringsgrad ska stå i proportion till anläggningens storlek och potentiella miljörisk. Vissa uppgifter kanske inte är relevanta i alla situationer alternativt kan ytterligare uppgifter komma att efterfrågas för bedömningen av anmälan. Om efterfrågade uppgifter inte anges ska detta motiveras tydligt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa