Ledighet grundskola/grundsärskola - ansökan - flyttad till Vklass fr om 1 aug 2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledighet

För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

Vad gäller vid ledighet?

E n s k i l d a n g e l ä g e n h e t - Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är: Frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Ledighet bör inte beviljas för regelbunden frånvaro såsom kulturaktivitet eller idrottsutövning som kan drabba enskilt ämne.

S y n n e r l i g a s k ä l - Enbart rektor kan besluta om ledighet längre än 10 dagar om det finns synnerliga skäl. Det betyder att ledighet i mer än 10 dagar enbart ska beviljas om skälen är särskilt ömmande vid en tidpunkt som inte är möjlig att flytta. Då ett beviljande av synnerliga skäl alltid innebär 10 dagars frånvaro kommer rektor informera barn- och skolnämnden om skälen till frånvaron.

Om eleven inte får ledigt

Om ledighetsansökan avslås och vårdnadshavaren ändå låter eleven vara frånvarande rapporteras ogiltig frånvaro till barn- och skolnämnden utifrån vårdnadshavarens ansvar att låta skolpliktigt barn fullgöra sin skolplikt.

Underskrift

Har eleven två vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa