Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

 1.     trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och, 
 2.     bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten. 

Vid Vänern råder utökat strandskydd på 300 meter från strandlinjen, upp mot land och ut i vattnet. 

Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att 
vistas vid stranden genom att utvidga din privata tomtplats. Du får inte heller försämra levnadsförhållanden för växter och djur.

Du måste ansöka om dispens från strandskyddet om du ska bygga eller göra åtgärder som kan påverka strandskyddets syften. Det krävs exempelvis dispens för att göra en tillbyggnad, bygga en brygga, gäststuga, växthus eller förråd. 

För att få dispens får åtgärden inte motverka strandskyddets syften. Det krävs också särskilda skäl, enligt miljöbalken. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §.

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Inom ett område som är utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen  (LIS) får man även använda det sjunde särskilda skälet som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 d §. Det är kommunen som beslutar om LIS-områden.
 7. Om området ligger inom ett utpekat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge), får man förutom de skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §, även tillämpa skälen som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 d §.

Inför din ansökan

 • Handläggningstiden för ärendet är ca 10 veckor efter komplett inkommen ansökan, vissa undantag kan förekomma.

 • Bygglov kan krävas, ansökan om bygglov ska göras enligt särskild blankett.

 • Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift fastställd av Kommunfullmäktige, för handläggning av ärendet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa