Utstakning och lägeskontroll - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utstakning

Enligt plan- och bygglagen skall byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är via utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge för byggnad kan leda till dels skadeståndsanspråk från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Det är kommunens byggenhet som avgör om husutstakning krävs för bygglovet. Utstakning genomförs normalt innan schaktning påbörjas. För att utstakning utförs på rätt sätt krävs en behörig person.

Grovutstakning utförs oftast innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt via utsättning av käppar. Man sätter också en höjdfix om så behövs.

Finutstakning görs oftast efter schaktning. Det innebär att byggnadens hörn markeras och trådar spänns upp i blivande fasadliv. Profilstolpar i byggnadens hörn sätter du upp innan finutstakning påbörjas. För att vi skall kunna få byggnaden på rätt plats och med rätt höjd måste dessa profiler ha god stabilitet

Kostnaden regleras av gällande PBL-taxa.

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer överens med bygglovbeslutet. Lägeskontroll av bottenplattan ska utföras efter formsättning och armering, men innan gjutning av plattan sker. Detta för att underlätta om något bör justeras eller åtgärdas. En nybyggnation kräver att du måste kontakta en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll.

Utstakning och lägeskontroll beställs genom e-tjänsten.

Kostnaden regleras av gällande PBL-taxa.

Beställning av mättjänster skall komma in till Mät och Kart  senast 3 arbetsdagar innan utförandet.  

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Avgifter 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa